Giáo dục

Giáo dục và minh bạch khác như thế nào ?

Giáo dục và minh bạch có những điểm tiếp xúc khác nhau. Một mặt chúng ta có vai trò của giáo dục chính thức trong giảng dạy thế hệ mới của đức công dân, thúc đẩy sự tham gia và trách nhiệm xã hội là rất quan trọng. Tuy nhiên, hệ thống giáo dục cũng đã bị khiếu nại khác nhau .. đã được xác định vùng có rủi ro, mà theo chủ nghĩa tượng trưng của nó có những hậu quả quan trọng đối với tương lai của dân tộc. Có nói về sự thiên vị và doanh số bán hàng. Trách nhiệm của Bộ Giáo dục về xây dựng và cung cấp bữa ăn sáng của trường được xác định là một khu vực có nguy cơ. Trong việc tìm kiếm việc xây dựng các khuyến nghị để cải thiện mức độ minh bạch trong lĩnh vực giáo dục, nó là cần thiết cho cuộc nói chuyện và xây dựng khuyến nghị về hệ thống giáo dục, hãy để một mình như một nạn nhân và vai trò của giáo dục trong việc xây dựng một nền văn hóa minh bạch và thúc đẩy các nhân đức xã hội trong xã hội Dominican.

Ramón Tejada Holguín, một nhà xã hội học, đã có hơn 20 năm kinh nghiệm làm nghiên cứu viên và cố vấn. Ông đã tiến hành khảo sát đa dạng ưu tiên bầu cử cho Semanario Clave (2006 và 2008), là một thành viên của nhóm nghiên cứu đã thiết kế và thực hiện hai cuộc điều tra đầu tiên của văn hóa chính trị ở Dominica (Demo 94 và Demo 97) và phục vụ như một tạp chí chuyên gia phân tích chính trị thế kỷ đã có một trang nơi phân tích chính trị hàng tuần (1999-2001) là một thành viên của Hội đồng dân tộc của Citizen tham gia nhiều lần (200-2002 và 2004-2006), là điều phối chung của dân tham gia (tháng năm 2001 đến tháng 2 năm 2003) . Ông là thành viên của Ủy ban Quốc gia về Đạo đức và Chống Tham nhũng (2005-2008). Ông đã tiến hành hơn 50 cuộc điều tra quốc gia và hai cuộc Tổng điều tra: một gia đình khu vực và một phòng khám tư nhân quốc gia. Hiện ông đang điều phối Nhóm Xã hội và Chính sách Công của La Flacso, nhà bình luận của El Caribe, và chuyên gia tư vấn cho các tổ chức khác nhau

Contrataciones-y-adquisiciones

Antecendente y Objetivo

Antecedentes: Una de las funciones más importantes dentro de los gobiernos es la contratación pública, porque mediante la misma se convierte el presupuesto en bienestar y desarrollo, de modo que es una base fundamental del buen gobierno. Las contrataciones públicas representan aproximadamente el 40% del presupuesto del gobierno y alrededor del 20% del total de nuestra economía nacional, de ahí la importancia de lograr que las mismas sean eficientes y transparentes.

La República Dominicana ha tenido avances significativos en materia de contrataciones públicas en los últimos 4 años, con la aprobación de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones y su reglamento de aplicación contenido en el Decreto 490-07, así como también con la creación de la Dirección General de Contrataciones Públicas. Sin embargo, el país enfrenta todavía retos considerables para la aplicación de la Ley 340-06 en todas las instituciones que están bajo en ámbito de la misma y para la implementación de un Sistema de Contratación Pública moderno y enfocado a resultados.

Objetivo

Identificar áreas de intervención que permitan ampliar la aplicación la Ley 340-06, así como lograr la modernización del Sistema de Contratación Pública, con miras a aumentar la transparencia, hacer más eficiente el gasto público y obtener obras, bienes y servicios de mayor calidad para la ciudadanía.

Doctora en Derecho egresada de la Universidad Iberoamericana (UNIBE). Santo Domingo, República Dominicana.
Post-Grado en Derecho Internacional y Organizaciones para el Desarrollo del Instituto de Estudios Sociales (ISS). La Haya, Holanda
Maestría en Legislación Económica y Derecho Empresarial de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), Santo Domingo, República Dominicana.
Curso de Derecho Americano de la Universidad de Columbia, Leiden, Holanda.
Cursos especializados de la JICA, OEA y BM.

Especialista de Adquisiciones del Banco Mundial, con mas de ocho años de experiencia en operaciones y procedimientos de contrataciones de este organismo internacional.
Miembro del equipo redactor de Informe de Evaluación del Sistema Fiduciario: Evaluación del Sistema de Adquisiciones de la República Dominicana, Banco Mundial-BID, 2005

Miembro del equipo del Banco Mundial que apoya a la Dirección General de Contrataciones Públicas en aspectos de reforma y planificación estratégica.

Experiencia profesional de más de 14 años en el sector privado, público y organismos internacionales.